11 ژانویه 2017

افتتاح وبسایت دفتر تجاری ایران

وبسایت دفتر تجاری ایران به منظور کمک به صنایع، تجار و کار آفرینان ایرانی به منظور تامین نیازمندی های سرمایه ای و تجاری امروز در تهران با حضور مدیران و مسئولین افتتاح شد.