جذب فاینانس خارجی

بسیاری از پروژه های دارای توجیه اقتصادی در بازار ایران، به دلیل کمبود سرمایه و نبود امکان جذب این سرمایه با هزینه مناسب از ساختار بانکی ایران، امکان اجرا ندارند. همچنین برخی از پروژه ها بنا بر ذات خود می بایست با فاینانس خارجی اجرا شوند. چنانچه تجربه ما نشان داده، جذب فاینانس خارجی می تواند بسیار موثر و مفید نیز باشد، زیرا انگیزه لازم درحال حاضر در فاینانسرهای خارجی وجود دارد. تیم ما امکان جذب فاینانس خارجی، تحت شرایط مطلوبی را برای صنعت و بازرگانی داراست. به طور عمومی فاینانس پروژه های صنعتی یا بازرگانی با پرداخت ۲۰ درصد نقد و ۸۰ درصد فاینانس امکان پذیر است، ولی بنا بر نوع پروژه و بار مالی آن، این شرایط باید برای هر پروژه محاسبه شده و سطح مطلوب فاینانس محاسبه و پیشنهاد شود. به همین خاطر توصیه می کنیم که اطلاعات اولیه خود را از طریق فرم زیر در اختیار ما قرار دهید، تا نسبت به کارشناسی و اعلام شرایط فاینانس به شما اقدام کنیم.

۱۱۱۱۱

همچنین در صورتی که احساس می کنید اطلاعات پروژه شما محرمانه است، می توانیم قرارداد محرمانگی اطلاعات (NDA) را امضا کرده و سپس تبادل اطلاعات را انجام دهیم. در اینصورت در صفحه محرمانگی مشخصات خود را تکمیل کنید تا قرارداد تنظیم شده و مقدمات امضای آن فراهم شود.

همکاری

 

Verification